Vítejte na stránkách JUDr. Jiřího Zoubka, advokáta a insolvenčního správce.

ADVOKÁT

Advokát poskytuje právní služby podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu, je-li vykonávána advokátem.

Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek stanovených zákonem a způsobem v něm uvedeným advokáti. Každý má právo na svobodnou volbu advokáta. Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý; je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. Advokát poskytuje právní služby ve všech věcech.

Advokát je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Advokát vykonává advokacii samostatně.

INSOLVENĆNÍ SPRÁVCE

Insolvenční správce působí v rozsahu stanoveném zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů a dále oddlužení dlužníka.

Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce. Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Sídlem insolvenčního správce je místo, jehož adresa je zapsána v seznamu jako adresa sídla. Insolvenční správce je povinen v sídle vykonávat činnost skutečně a převážně v úředních hodinách. Je-li insolvenční správce advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů. Provozovnou insolvenčního správce je místo, jehož adresa je zapsána v seznamu jako adresa provozovny. Insolvenční správce je povinen v provozovně vykonávat činnost v úředních hodinách.

Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Insolvenční správce vykonává svou funkci osobně.

Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

KONTAKT

Jenišovská 23, 158 00 Praha 5

Sídlo advokáta a insolvenčního správce v obvodu Městského soudu v Praze

Email info@edek.cz
Telefon +420 722 180 001

U Stadionu 157, 26601 Beroun

Pobočka advokáta a provozovna insolvenčního správce v obvodu Krajského soudu v Praze

Email insolvence@edek.cz
Telefon +420 722 180 001

Tovární 197, 38101 Český Krumlov

Pobočka advokáta a provozovna insolvenčního správce v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích

Email horice@edek.cz
Telefon +420 722 180 001

Další

Doručovací adresa JUDr. Jiří Zoubek
advokát
Jenišovská 23
158 00 Praha 5
Telefon (spojovatelka) 257 225 222
Mobilní telefon 602 352 239
E-mail info@edek.cz
edek@edek.cz
insolvence@edek.cz
akzoubek@wo.cz
Web http://www.edek.cz
ID datové schránky advokáta 98xftyh
ID datové schránky insolvenčního správce 5k6ynpc

Bankovní spojení

GE Money Bank, a. s., pobočka Praha 5 č. ú. 194856543/0600
Zápis v seznamu ČAK pod číslem 7057
Identifikační číslo 662 30 934
Daňové identifikační číslo CZ6506240840

Mapa